Get Adobe Flash player

IMG 05

นักเรียนรับเกียรติบัตรการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2562 

ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนนารีวิทยา