Get Adobe Flash player

IMG 36ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนในอนาคต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ณ หอประชุมหทัยนิรมล โรงเรียนนารีวิทยา