Get Adobe Flash player

IMG 03อบรมครู STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

ณ หอประชุมหทับนิรมล ชั้น 3 โรงเรียนนารีวิทยา