Get Adobe Flash player

IMG 55กตัญญู รู้คุณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 35

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนนารีวิทยา