Get Adobe Flash player

IMG 27โครงการพัฒนาสมรรถนะ ครูผู้สอน
ด้านนวัตกรรมและสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ณ หอประชุมหทัยนิรมล ชั้น 3 อาคารดวงหทัย

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560