Get Adobe Flash player

IMG 291

ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 34#1

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี