Get Adobe Flash player
IMG 8217 Fotor Collage 

 พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

D.A.R.E. (แห่งประเทศไทย)

วันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2559

ณ หอประชุมดวงหทัย โรงเรียนนารีวิทยา