Get Adobe Flash player
IMG 8639 Fotor Collage 

 การประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของคนไทย

วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557

ณ หอประชุมหทัยนิรมล โรงเรียนนารีวิทยา

 {AG}รวมรูปอบรมค่านิยม 12 ประการ 15-16.11.57{/AG}