Get Adobe Flash player

IMG 01

 

อบรมให้ความรู้โปรแกรม Sobtid Classroom ระบบห้องเรียนออนไลน์

จัดการข้อสอบและวิเคราะห์ผลการเรียนให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ณ โรงเรียนนารีวิทยา