Get Adobe Flash player

IMG 04ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง