Get Adobe Flash player
IMG 2739 

 รับเหรียญการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

ประเภทกีฬาว่ายน้ำ

 

 {AG}รวมรูปมอบเหรียญกีฬาว่ายน้ำหญิง{/AG}

เด็กหญิงปัญญรัตน์  สำราญพิศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 5 รายการดังนี้

1. ท่ากบ 50 เมตร  ได้เหรียญเงิน

2. ท่าผี้เสื้อ 50 เมตร  ได้เหรียญเงิน

3. ท่ากรรเชียง 50 เมตร  ได้เหรียญเงิน 

4. ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร  ได้เหรียญเงิน

5. ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้เหรียญเงิน